نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-77

عباس مصلایی پور یزدی؛ فاطمه خیوه