نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گستره معنایی «رب» در قرآن کریم

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 64-76

مرتضی قاسمی حامد؛ سید محمد میرحسینی؛ مجتبی شیرانی