نویسنده = احمد مرتاضی
تعداد مقالات: 2
1. اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

احمد مرتاضی؛ سمیه زبردست


2. واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی

دوره 12، شماره 47، بهار و تابستان 1396، صفحه 56-70

احمد مرتاضی؛ محمد اسدی