نویسنده = علی اکبر فرح زادی
تعداد مقالات: 2
1. استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-29

علی اکبر فرح زادی؛ حدیث سلیمانی


2. توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 19-30

علی اکبر فرح زادی؛ حمید کولیوند