نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-104

اصغر قائدان؛ سید جمال موسوی؛ مریم مقدم قوجق