نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-39

معصومه رادگودرزی؛ علیرضا نجفی نژاد