نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 53، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-21

عابدین مؤمنی؛ سهیلا رستمی؛ ابوبکر احمدی؛ شیلان سجادی