نویسنده = ���������� ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان

دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-63

امان اله ناصری کریموند؛ علی مطوری