نویسنده = جهاندار امینی
توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

دوره 9، شماره 35، خرداد 1393، صفحه 6-24

محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی


توبه از دیدگاه قرآن و سنت

دوره 7، شماره 28، شهریور 1391، صفحه 12-29

محمود ویسی؛ جهاندار امینی