نویسنده = حسین سیاح گرجی
تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 75-90

حسین سیاح گرجی؛ محمدحسین مختاری؛ عاطفه زرسازان


رویکردها به کثرت ادیان و مذاهب

دوره 7، شماره 28، شهریور 1391، صفحه 54-67

حسین سیاح گرجی