نویسنده = ������������ ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-77

عباس مصلایی پور یزدی؛ فاطمه خیوه


2. اعراف از منظر مفسران فریقین

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان


3. فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 55-66

عباس مصلایی پور یزدی؛ فرشته مرزبان


4. تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 26-41

عباس مصلایی پور یزدی؛ مجید بشیری


5. نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی