نویسنده = ���������� �������������� ������������������
وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری

دوره 10، شماره 39، خرداد 1394، صفحه 20-32

محمدفاروق آشکار تیزابی


جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری

دوره 9، شماره 33، آذر 1392، صفحه 65-83

محمدفاروق آشکار تیزابی