نویسنده = سهیلا رستمی
آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 53، شهریور 1399، صفحه 5-21

عابدین مؤمنی؛ سهیلا رستمی؛ ابوبکر احمدی؛ شیلان سجادی


مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر

دوره 10، شماره 40، شهریور 1394، صفحه 7-25

سهیلا رستمی؛ اسماعیل قاضی نیا


امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 9، شماره 35، خرداد 1393، صفحه 62-78

سهیلا رستمی؛ روژین خالدی؛ مهناز ابراهیمی