نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم

دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 78-94

عاطفه زرسازان؛ آمنه زنجانپور