نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق باور و اصول معرفتی در پژوهشهای تقریبی

دوره 16، شماره 54، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-18

بهروز محمدی منفرد