نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 15، شماره 53، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-78

حسین نجفی؛ رمضان دهقان؛ حسین قربانیان