نویسنده = �������������� ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان

دوره 15، شماره 53، بهار و تابستان 1399، صفحه 37-58

احمد مرتاضی؛ زینب اسمعیلی محمودآبادی