کلیدواژه‌ها = رجال اعراف
اعراف از منظر مفسران فریقین

دوره 12، شماره 46، بهمن 1395، صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان