کلیدواژه‌ها = تفسیر المیزان
گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 119-131

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ مصطفی عبدالعلی سربندی


چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان

دوره 15، شماره 52، اسفند 1398، صفحه 49-63

امان اله ناصری کریموند؛ علی مطوری