کلیدواژه‌ها = حساسیت میان فرهنگی
1. اهمیت درک مهارت میان فرهنگی در تعاملات میان مذاهب

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-12

سعید سالاری