کلیدواژه‌ها = خواستگاری
1. بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 46-57

علی اکبر ربیعی