کلیدواژه‌ها = امامیه
مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان

دوره 13، شماره 48، دی 1396، صفحه 78-93

سیده سوسن فخرائی؛ محمدامین زرگر


مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه

دوره 12، شماره 47، خرداد 1396، صفحه 14-24

محمد دهقانی


معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر

دوره 12، شماره 45، آذر 1395، صفحه 53-63

مریم قوجائی خامنه؛ سید علی موسوی نژاد


بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله

دوره 11، شماره 42، اسفند 1394، صفحه 23-34

مهدی فرمانیان؛ نرجس ابوالقاسمی دهاقانی


رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی

دوره 11، شماره 42، اسفند 1394، صفحه 35-48

نیره دلیر؛ منصوره کریمی قهی