دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

عابدین مؤمنی؛ سهیلا رستمی؛ ابوبکر احمدی؛ شیلان سجادی


2. آسیب شناسی تقریب در خارج از جهان اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

نجف یزدانی؛ سجاد خارا


3. امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

احمد مرتاضی؛ زینب اسمعیلی محمودآبادی