دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اخلاق باور و اصول معرفتی در پژوهشهای تقریبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

بهروز محمدی منفرد