دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مالکیّت انسان نسبت به محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

مسعود شاورانی


حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

مهدی اخلاصی؛ محمد جواد حیدری خراسانی؛ علی رضا مجد آرا