دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

حامد شریعتی نیاسر؛ مجید معارف


2. اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

مهدی رهبر


3. امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

محمدرضا کیخا؛ عبدالله فتوحی


4. بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

احمد خسروی؛ ایوب شافعی پور؛ مهران آبشیرینی


5. چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

امان اله ناصری کریموند؛ علی مطوری


6. ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

سید احمد موسوی باردئی؛ خدیجه حسین زاده


7. مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

عاطفه زرسازان؛ آمنه زنجانپور