تعداد مقالات: 174
26. استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-29

علی اکبر فرح زادی؛ حدیث سلیمانی


27. سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-39

معصومه رادگودرزی؛ علیرضا نجفی نژاد


28. تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 26-39

فرزاد پارسا


29. حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-45

مهدی شوشتری


30. قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 40-56

مصطفی ذوالفقارطلب


32. بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 46-57

علی اکبر ربیعی


33. ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-63

وحید شاهنده؛ علی ملکی


34. بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-66

مرتضی رحیمی؛ مجتبی بهروزی


35. شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 58-72

طاهره میثمی پور؛ محمد فاضلی


36. گستره معنایی «رب» در قرآن کریم

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 64-76

مرتضی قاسمی حامد؛ سید محمد میرحسینی؛ مجتبی شیرانی


37. مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-77

عباس مصلایی پور یزدی؛ فاطمه خیوه


38. اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

احمد مرتاضی؛ سمیه زبردست


40. مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 78-93

سیده سوسن فخرائی؛ محمدامین زرگر


41. نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-104

اصغر قائدان؛ سید جمال موسوی؛ مریم مقدم قوجق


43. شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 5-19

کریم دولتی؛ مجتبی محمدی انویق


44. امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 5-16

سید محمدتقی شاکری


45. همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 5-14

کریم دولتی؛ رضا بیدی


46. بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 5-14

عابدین مؤمنی؛ داود نوجوان


47. واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت

دوره 7، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 5-11

داود زرین پور؛ راضیه امینی


48. توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 6-24

محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی


50. شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 7-16

محمد جوادی