1. مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 78-93

سیده سوسن فخرائی؛ محمدامین زرگر


2. وحدت، اضطرار یا تکلیف‌ و راهکارهای عملی آن

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-15

رضا رنجبر


3. استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-29

علی اکبر فرح زادی؛ حدیث سلیمانی


4. حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-45

مهدی شوشتری


5. بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 46-57

علی اکبر ربیعی


6. شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 58-72

طاهره میثمی پور؛ محمد فاضلی


7. اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

احمد مرتاضی؛ سمیه زبردست


8. نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-104

اصغر قائدان؛ سید جمال موسوی؛ مریم مقدم قوجق


9. تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 8-18

فریبا حاجی علی؛ زهرا سادات خالصی نژاد


10. توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 6-24

محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی


11. شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 5-19

کریم دولتی؛ مجتبی محمدی انویق


12. امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 5-16

سید محمدتقی شاکری


13. حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 8-22

محمدیوسف ناصری فورگ؛ عبدالحمید خسروی؛ محسن نورپور


14. همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 5-14

کریم دولتی؛ رضا بیدی


15. شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 7-16

محمد جوادی


17. بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 5-14

عابدین مؤمنی؛ داود نوجوان


19. اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 7-19

عابدین مؤمنی؛ سید محمدمهدی حسینی


20. مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 7-25

سهیلا رستمی؛ اسماعیل قاضی نیا


21. شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 8-17

علیرضا عالم‌زاده


22. نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 9-22

سید فاضل رستمی


24. بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 8-20

محمد امامی؛ محمد شمس‌الدین دیانی تیلکی


25. مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 8-26

فریبا حاجی علی؛ زینب نفر