تعداد مقالات: 160
26. مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 78-93

سیده سوسن فخرائی؛ محمدامین زرگر


27. وحدت، اضطرار یا تکلیف‌ و راهکارهای عملی آن

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-15

رضا رنجبر


28. استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-29

علی اکبر فرح زادی؛ حدیث سلیمانی


29. حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-45

مهدی شوشتری


30. بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 46-57

علی اکبر ربیعی


31. شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 58-72

طاهره میثمی پور؛ محمد فاضلی


32. اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

احمد مرتاضی؛ سمیه زبردست


33. نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-104

اصغر قائدان؛ سید جمال موسوی؛ مریم مقدم قوجق


34. تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری)

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

محمدرضا پیرچراغ؛ عبدالهادی فقهی زاده


35. تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 26-39

فرزاد پارسا


37. ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-63

وحید شاهنده؛ علی ملکی


38. گستره معنایی «رب» در قرآن کریم

دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 64-76

مرتضی قاسمی حامد؛ سید محمد میرحسینی؛ مجتبی شیرانی


41. سرمقاله: امت اسلامی و افقهای نو

دوره 7، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 3-4

سید احمد زرهانی


42. تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 8-18

فریبا حاجی علی؛ زهرا سادات خالصی نژاد


43. توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 6-24

محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی


44. شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 5-19

کریم دولتی؛ مجتبی محمدی انویق


45. امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 5-16

سید محمدتقی شاکری


46. حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 8-22

محمدیوسف ناصری فورگ؛ عبدالحمید خسروی؛ محسن نورپور


47. همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 5-14

کریم دولتی؛ رضا بیدی


48. شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 7-16

محمد جوادی


50. بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 5-14

عابدین مؤمنی؛ داود نوجوان