1. مبانی هم‌گرایی اسلامی در نهج البلاغه

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 7-22

بخشعلی قنبری


2. مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه

دوره 12، شماره 47، بهار و تابستان 1396، صفحه 14-24

محمد دهقانی


3. توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 19-30

علی اکبر فرح زادی؛ حمید کولیوند


5. تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 20-29

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ عبدالحمید خسروی؛ عبدالرحیم تاجیک


7. نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی


8. بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 15-22

حامد رستمی نجف آبادی؛ حمید فرشی


9. بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 17-27

سید مجتبی حسینی الموسوی


12. دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 18-31

مجتبی شیرانی؛ علی الله وردی


13. وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 20-32

محمدفاروق آشکار تیزابی


14. تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 26-41

عباس مصلایی پور یزدی؛ مجید بشیری


16. بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 23-34

مهدی فرمانیان؛ نرجس ابوالقاسمی دهاقانی


17. نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه

دوره 11، شماره 43، بهار 1395، صفحه 16-30

ابوالفضل فتحی؛ مهدی سلیمان دوست ورجوی


18. بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 21-39

محمد مولوی؛ نبی‌الله صدری فر؛ مرضیه مهری ثابت چماچایی


19. بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 27-41

محمدعلی مشایخی پور


20. اعراف از منظر مفسران فریقین

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان


22. بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 31-40

محسن قاسم‌پور


23. تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 36-46

مهدی خلیلی؛ مهدیه تورانی علیزاده؛ سید مهدی احمدی‌فر


24. نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 30-46

نجف یزدانی


25. حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 26-38

محمد جعفری هرندی؛ عالیه عرب