بررسی ماهیّت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • zohre rabiee mohem 1
  • Abedin Momeni 2
  • mahdi zolfaghari 3
1 PHDIslamic jurisprudence and legal fundamentals.Islamic Azad University savadkooh.iran
2 Associate Professor at Tehran University
3 Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and legal fundamentals, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran