بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • Ali Shia Ali 1
  • Mohsen Motamedi 1
  • Alireza Latifi 2
1 Islamic Azad University, Shirvan Branch
2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان