دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 1-92 
2. تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن

صفحه 8-18

فریبا حاجی علی؛ زهرا سادات خالصی نژاد