دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 1-100 
2. توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

صفحه 6-24

محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی


4. تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان

صفحه 36-46

مهدی خلیلی؛ مهدیه تورانی علیزاده؛ سید مهدی احمدی‌فر


6. امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه

صفحه 62-78

سهیلا رستمی؛ روژین خالدی؛ مهناز ابراهیمی