دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 1-96 
3. تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

صفحه 20-29

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ عبدالحمید خسروی؛ عبدالرحیم تاجیک