دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 1-88 
5. فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید

صفحه 39-48

صالح پرگاری؛ سید مهدی احمدی‌فر؛ زینب پورزعفرانی