دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-116 
1. پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی

صفحه 5-15

محمدعلی محب الرحمان؛ حسین صابری؛ محمدمهدی محب الرحمان


5. مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه

صفحه 59-73

مسعود اخوان کاظمی؛ فرزاد رستمی؛ کامران لطفی