دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 1-100 
3. نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی


5. تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 56-64

مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی