دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 1-96 
2. اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 7-19

عابدین مؤمنی؛ سید محمدمهدی حسینی