دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 1-80