دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-106