دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-106 
1. ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان

صفحه 5-19

حامد شریعتی نیاسر؛ مجید معارف


6. ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت

صفحه 64-77

سید احمد موسوی باردئی؛ خدیجه حسین زاده