دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 1-106 
6. دعا در قرآن و عهد عتیق

صفحه 68-82

محمدجواد شمس؛ حمداله ادیم