دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، بهار 1395، صفحه 1-104 
3. نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه

صفحه 16-30

ابوالفضل فتحی؛ مهدی سلیمان دوست ورجوی


4. نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام

صفحه 31-59

احمد قره مصطفی؛ عبدالله فرهی