دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 1-100 
3. اعراف از منظر مفسران فریقین

صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان


7. تحلیل و بررسی دیدگاه مفسران درباره آیات نسخ

صفحه 77-88

عبدالهادی فقهی زاده؛ اصغر طهماسبی بلداجی