دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-118