دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-106 
6. مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم

صفحه 67-77

عباس مصلایی پور یزدی؛ فاطمه خیوه