نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 34-42]
 • آثار زکات آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 45-56]
 • آسیبها آسیب شناسی تقریب در خارج از جهان اسلام [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 22-36]
 • آفرینش هنری تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 5-25]
 • آل بویه علل درگیریهای مذهبی در بغداد دوره آل بویه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 5-13]
 • آل کاشف الغطاء موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 91-105]
 • آل‌مرداس نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • آلوسی بررسی سلفی‌گری در رویکرد کلامی ابن‌کثیر و آلوسی با محوریت مبحث لوازم توحید [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 41-55]
 • آل‌ِیاسین بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 45-57]
 • آناطولی جایگاه تصوف در روند قدرت‌گیری عثمانی [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 79-91]
 • آناطولی نمونه‌هایی از بازتاب حب آل علی(ع) در معماری آناطولی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 78-89]
 • آیه 130 صافات بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 45-57]
 • آیه 43 سوره رعد تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 26-41]
 • آیه 68 زمر ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 64-77]
 • آیه و آیات بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 23-33]

ا

 • ابطال‌گرایی رویکردها به کثرت ادیان و مذاهب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 54-67]
 • ابعاد تربیتی بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی(ع) و عبد صالح(ع) با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 6-22]
 • ابن‌ابی‌حاتم بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 48-62]
 • ابن‌تیمیه نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 92-104]
 • ابن‌عبدالوهاب نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 92-104]
 • ابن‌عربی شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 58-72]
 • ابن‌کثیر بررسی سلفی‌گری در رویکرد کلامی ابن‌کثیر و آلوسی با محوریت مبحث لوازم توحید [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 41-55]
 • ابن‌منذر بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 48-62]
 • ابوالفضل شهردویر دیلمی معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 53-63]
 • ابوّت نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 9-22]
 • ابوحاتم رازی فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 39-48]
 • ابوحنیفه بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 31-40]
 • ابویعقوب سجستانی فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 39-48]
 • اتابکان آذربایجان مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 84-96]
 • اتابکان مراغه مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 84-96]
 • اتحاد امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • اتحاد مبانی هم‌گرایی اسلامی در نهج البلاغه [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 7-22]
 • اتحاد امت راهکار اتحاد امت از نگاه مولوی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 43-49]
 • اتحاد محمدی بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 13-21]
 • اتحاد مکان اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 20-27]
 • اتصال صفوف اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 20-27]
 • اتصال عرفی اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 20-27]
 • اثبات وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 84-91]
 • اثبات زنا شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و زیدیه [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 64-73]
 • اثر نسیان در عقد نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 143-150]
 • اجاره بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • اجتماع اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 7-19]
 • اجتهاد مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 7-25]
 • اجتهاد گروهی مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 7-25]
 • اجتهاد و تقلید سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 22-39]
 • اجرای حدود حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 8-22]
 • اجرت بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • اجماع تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 56-64]
 • احکام تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 31-43]
 • اختلاف نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 30-46]
 • اختلاف بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 27-41]
 • اختلافات مذهبی علل درگیریهای مذهبی در بغداد دوره آل بویه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 5-13]
 • اختلاف دارین تأثیر اختلاف دارین بر وصیت تملیکی و عهدی در فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 63-74]
 • اختلاف مذهبی جرایم ناشی از نفرت مذهبی [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 56-67]
 • اخلاق اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 50-59]
 • اخلاق باور اخلاق باور و اصول معرفتی در پژوهشهای تقریبی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 5-18]
 • اخلاق کاربردی اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 50-59]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 30-44]
 • ادله اثبات جرم امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 37-58]
 • ادیان رویکردها به کثرت ادیان و مذاهب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 54-67]
 • ادیان آسمانی تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 75-90]
 • ارزشهای شارع حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 8-22]
 • ازارقه نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 77-89]
 • استثنائات قاعده استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 16-29]
 • استحسان قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 40-56]
 • استعمار آسیب شناسی تقریب در خارج از جهان اسلام [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 22-36]
 • استقامت تعصب دینی یا ایستادگی و ایمان راسخ در قرآن [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 70-83]
 • استقلال بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 8-20]
 • استکبار بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 27-41]
 • استمتاع آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 5-21]
 • استنباط مصالح مرسله در آینه تقریب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 45-53]
 • اسرائیلیات بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 80-92]
 • اسرائیلیات بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 21-39]
 • اسلام شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 8-17]
 • اسلام دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 68-82]
 • اسلام مطالعه تطبیقی حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در حج از منظر فقه مذاهب خمسه [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 77-91]
 • اسلام مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030 [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 74-86]
 • اسماعیلیان الموت تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 36-46]
 • اسماعیلیان الموت مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 84-96]
 • اسماعیلیان ایران فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 39-48]
 • اسماعیلیان نزاری تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 23-32]
 • اسماعیلیه جایگاه عقل در معارف اسماعیلیه (با تأکید بر دعوت قدیم) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 74-86]
 • اسماعیلیه‏ عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 18-32]
 • اسناد بین‌المللی مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030 [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 74-86]
 • اسناد قرائات بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • اسوه امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • اشاره دلالات سیاقیه در اصول فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 79-95]
 • اصحاب ائمه(ع) تحلیل جایگاه حدیثی حکیم بن حکم از منظر شیعه و اهل‌سنت [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 68-76]
 • اصلاح توبه از دیدگاه قرآن و سنت [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 12-29]
 • اصل برائت تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 20-29]
 • اصل بهره‌برداری همگانی حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • اصل عدالت اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 7-19]
 • اصل عدم تداخل اسباب تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 20-29]
 • اصل موازنه حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • اصول نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 30-46]
 • اصول ارزشی اخلاق باور و اصول معرفتی در پژوهشهای تقریبی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 5-18]
 • اصول فقه واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 71-84]
 • اصول فقه قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 40-56]
 • اصول کلی معامله بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 17-27]
 • اصول مذاکره اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 16-33]
 • اصول معرفتی اخلاق باور و اصول معرفتی در پژوهشهای تقریبی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 5-18]
 • اضطرار وحدت، اضطرار یا تکلیف‌ و راهکارهای عملی آن [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 5-15]
 • اعاده اجرای حکم بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 59-78]
 • اعراف اعراف از منظر مفسران فریقین [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 23-38]
 • اعسار زوج اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 73-90]
 • اعمال حرام بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • اقتضاء دلالات سیاقیه در اصول فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 79-95]
 • اقسام امنیت امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 15-23]
 • اکتساب بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • التبیان نشانه شناختی جایگزینی واج و تأثیر آن در ایفای معنا در متون تفسیری (مطالعه موردی تفسیر التبیان) [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 8-15]
 • التبیان دیدگاههای شیخ طوسی در معناشناسی علم صرف و کارکرد آن در تفسیر التبیان (مطالعه موردی: اسم فاعل و صیغه مبالغه) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 40-50]
 • التفسیر الاثری الجامع اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 34-47]
 • الفرقان بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 21-39]
 • الکشاف چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 49-63]
 • المنار بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 21-39]
 • الناصر لدین الله بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 23-34]
 • الیاس نبی بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 45-57]
 • امام ابوحنیفه مبانی اندیشه سیاسی امام ابوحنیفه در دفاع از قیامهای علویان (زید بن علی و ابراهیم بن عبدالله) [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 39-55]
 • امامان شیعه(ع) نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 8-17]
 • امامت امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 62-78]
 • امام حسین(ع) امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • امام زمان(ع) بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 46-58]
 • امام علی(ع) امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 15-23]
 • امام علی(ع) بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 27-41]
 • امام و مأموم اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 20-27]
 • امامیه عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 18-32]
 • امامیه بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 23-34]
 • امامیه رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 35-48]
 • امامیه بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 49-67]
 • امامیه معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 53-63]
 • امامیه مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 14-24]
 • امامیه مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 78-93]
 • امت اسلامی جایگاه امت اسلامی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 49-64]
 • امت اسلامی بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 27-41]
 • امت اسلامی شناسایی و تبیین موانع وحدت اسلامی با تأکید بر دیدگاه علمای مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 96-114]
 • امتناع از تمکین اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 73-90]
 • امنیت امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 15-23]
 • امنیت اجتماعی امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 15-23]
 • امویان سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 28-38]
 • امویان نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 77-89]
 • امویان مبانی اندیشه سیاسی امام ابوحنیفه در دفاع از قیامهای علویان (زید بن علی و ابراهیم بن عبدالله) [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 39-55]
 • امیرالمؤمنین علی(ع) تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 26-41]
 • انتخاب معقول حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • انحصار تعزیر واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 56-70]
 • انحصارگرایی رویکردها به کثرت ادیان و مذاهب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 54-67]
 • اندیشه تقریب مذهبی اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی‏‌گرایی نادرشاه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 33-45]
 • انسان کامل راهکار اتحاد امت از نگاه مولوی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 43-49]
 • انسان کامل شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 58-72]
 • انفاق آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 45-56]
 • انقلاب اسلامی جایگاه امت اسلامی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 49-64]
 • انوار التنزیل تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 33-47]
 • اهانت موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 91-105]
 • اهداف حدود حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 8-22]
 • اهل‌بیت فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 72-79]
 • اهل‌بیت پیامبر(ص) تجلی فضایل و مناقب خلفای راشدین و اهل‌بیت پیامبر(ص) در اشعار سنایی [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 25-35]
 • اهل‌بیت(ع) شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 7-16]
 • اهل‌بیت(ع) بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 48-62]
 • اهل‌سنت نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 8-17]
 • اهل‌سنت مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 42-56]
 • اهل‌سنت اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی‏‌گرایی نادرشاه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 33-45]
 • اهل‌سنت مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 78-93]
 • اهل‌سنت اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 16-33]
 • اهل‌سنت حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 107-118]
 • اهل سنت علل درگیریهای مذهبی در بغداد دوره آل بویه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 5-13]
 • اهل کتاب ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 51-63]
 • ایوبیان عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 18-32]

ب

 • بانوان بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 35-48]
 • بحار الانوار مناقب‌نگاری ائمه(ع) نزد فریقین (با تکیه بر کتب مناقب قرون دهم و یازدهم هجری) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 24-35]
 • بدهکار حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 30-37]
 • بدیع بدیع و جلوه‌های معنایی آن در سوره مریم از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 17-25]
 • بدیع الزمان نورسی راهکارهای نورسی در تقابل با فرهنگ غرب [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 58-69]
 • برهان بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 23-33]
 • بصائر بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 23-33]
 • بغداد علل درگیریهای مذهبی در بغداد دوره آل بویه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 5-13]
 • بلاغت بررسی تطبیقی تعاریف فاصله قرآنی [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 81-96]
 • بلاغت واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 71-84]
 • بلوغ شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 8-17]
 • بیضاوی تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 33-47]
 • بیضه اسلام حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 26-38]
 • بیگانگان نقش بیگانگان برای جلوگیری از وحدت جهان اسلام و راهکارهای مصلحان دینی برای مقابله با آن [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 87-104]
 • بیمه‌های اجتماعی و تعاونی بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 17-27]
 • بیّنه و بیّنات بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 23-33]
 • بیهقی ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 5-19]

پ

 • پژوهش تقریبی اخلاق باور و اصول معرفتی در پژوهشهای تقریبی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 5-18]
 • پشیمانی توبه از دیدگاه قرآن و سنت [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 12-29]
 • پیامبر واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 5-11]
 • پیامبر اکرم(ص) امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • پیامبر اکرم(ص) الگوی خانواده در قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی قصه‌های یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص))‏ [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 65-83]
 • پیامبر اکرم(ص) اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 16-33]
 • پیوند اعضا تحلیل فقهی و حقوقی حکم وعده بیع اعضای بدن انسان و بیان چالشهای تجویز آن در مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 16-30]

ت

 • تاریخ روش تاریخ نگاری محمد بن جریر طبری (پیوند تاریخ و حدیث) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 32-42]
 • تاریخ نگاری عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 18-32]
 • تاریخ نگاری اسلامی روش تاریخ نگاری محمد بن جریر طبری (پیوند تاریخ و حدیث) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 32-42]
 • تبرع احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 5-15]
 • تبعیت استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 16-29]
 • تبعیت عقد استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 16-29]
 • تبعیض مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030 [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 74-86]
 • تجهیز میت احکام میت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 50-66]
 • تحریف لفظی تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 75-90]
 • تحریف معنوی تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 75-90]
 • تحسینیات قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 25-40]
 • تحکیم خانواده آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 42-52]
 • تخریج شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 5-19]
 • تدفین احکام میت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 50-66]
 • تربیت مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 48-61]
 • تربیت پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 5-15]
 • ترتیب نزول شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 7-16]
 • ترجمه ابوالفتوح رازی بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 67-85]
 • ترجمه رشیدالدین میبدی بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 67-85]
 • ترجمه قرآن بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 31-40]
 • ترجمه محمدمهدی فولادوند بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 67-85]
 • ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 67-85]
 • ترجمه ناصر مکارم شیرازی بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 67-85]
 • ترحیم احکام میت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 50-66]
 • تسامح کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 57-72]
 • تساهل کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 57-72]
 • تشیع بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 49-67]
 • تشیع نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 151-163]
 • تشیّع ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 41-57]
 • تشییع احکام میت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 50-66]
 • تصاویر روایات نبوی(ص) تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 5-25]
 • تصاویر قرآنی تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 5-25]
 • تصریح بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 46-57]
 • تصوف بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 49-67]
 • تصویرآفرینی تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 5-25]
 • تعارض تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 26-39]
 • تعارض جزئی تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 26-39]
 • تعامل دین‌داران اهمیت درک مهارت میان فرهنگی در تعاملات میان مذاهب [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 5-12]
 • تعامل علمی مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 14-24]
 • تعبد تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 31-43]
 • تعریض بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 46-57]
 • تعزیر واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 56-70]
 • تعزیر مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 44-58]
 • تعصب تعصب دینی یا ایستادگی و ایمان راسخ در قرآن [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 70-83]
 • تعصب موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 91-105]
 • تعقل تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 31-43]
 • تغلیظ دیه تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 20-29]
 • تغلیظ مضاعف تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 20-29]
 • تفاسیر عرفانی فریقین بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 67-80]
 • تفاسیر فریقین آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 45-56]
 • تفاسیر فریقین رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 59-72]
 • تفاسیر فریقین فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 55-66]
 • تفاسیر فریقین گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 64-76]
 • تفاسیر مأثور جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 65-83]
 • تفرقه واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 5-11]
 • تفرقه نقش بیگانگان برای جلوگیری از وحدت جهان اسلام و راهکارهای مصلحان دینی برای مقابله با آن [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 87-104]
 • تفسیر روش شیخ محمد عبده در تفسیر مسائل اجتماعی و فقهی قرآن [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 47-51]
 • تفسیر تحلیل و بررسی دیدگاه مفسران درباره آیات نسخ [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 77-88]
 • تفسیر ابن‌ابی‌حاتم بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 80-92]
 • تفسیر اثری اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 34-47]
 • تفسیر المیزان چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 49-63]
 • تفسیر المیزان گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 119-131]
 • تفسیر تطبیقی تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 26-41]
 • تفسیر تقریبی بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 48-62]
 • تفسیر حدیث گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 119-131]
 • تفسیر قرآن تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 33-47]
 • تفسیر قمی بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 80-92]
 • تفسیر کتاب الله معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 53-63]
 • تفسیر متون دینی سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 22-39]
 • تقابل فرهنگی با غرب راهکارهای نورسی در تقابل با فرهنگ غرب [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 58-69]
 • تقاص توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 19-30]
 • تقریب رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 34-42]
 • تقریب آسیب شناسی تقریب در خارج از جهان اسلام [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 22-36]
 • تقریب موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 91-105]
 • تقریب بین مذاهب امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • تقریب‌گرایی حوزه علمیه تقریب‌گرای سامرا و نقش میرزای شیرازی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 39-49]
 • تقریب مذاهب تقریب مذاهب اسلامی در چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 62-74]
 • تقریب مذاهب دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 18-31]
 • تقریب مذاهب راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع) [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 73-84]
 • تقریب مذاهب اهمیت درک مهارت میان فرهنگی در تعاملات میان مذاهب [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 5-12]
 • تقریب مذاهب بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 13-21]
 • تقریب مذاهب شناسایی و تبیین موانع وحدت اسلامی با تأکید بر دیدگاه علمای مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 96-114]
 • تقوی مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 8-26]
 • تکافل عمومی بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 17-27]
 • تکرار بدیع و جلوه‌های معنایی آن در سوره مریم از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 17-25]
 • تکفیر تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 8-18]
 • تکلیف وحدت، اضطرار یا تکلیف‌ و راهکارهای عملی آن [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 5-15]
 • تمکین آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 5-21]
 • تمکین خاص اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 73-90]
 • تنبیه دلالات سیاقیه در اصول فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 79-95]
 • توبه توبه از دیدگاه قرآن و سنت [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 12-29]
 • توبه کیفری توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 6-24]
 • توبه مجرم توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 6-24]
 • توسعه مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 78-94]
 • توکیل توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 19-30]
 • تیموریان بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 73-84]

ث

 • ثابت بن قطنه سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 28-38]
 • ثبوت وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 84-91]
 • ثعلبی بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 48-62]

ج

 • جارالله زمخشری چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 49-63]
 • جامع البیان طبری بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 80-92]
 • جامع البیان عن تأویل آی القرآن جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 65-83]
 • جامع البیان عن تأویل آی القرآن وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 20-32]
 • جامع حدیثی ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 5-19]
 • جامعه آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 45-56]
 • جامعه نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 16-30]
 • جامعه اسلامی مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 42-56]
 • جرایم میان‌گروهی جرایم ناشی از نفرت مذهبی [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 56-67]
 • جرم ناشی از نفرت جرایم ناشی از نفرت مذهبی [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 56-67]
 • جریانهای ضدتقریب آسیب شناسی تقریب در خارج از جهان اسلام [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 22-36]
 • جشن حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 107-118]
 • جلال‌الدین خوارزمشاه تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 36-46]
 • جمعه امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 62-78]
 • جناس بدیع و جلوه‌های معنایی آن در سوره مریم از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 17-25]
 • جنت مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 67-77]
 • جهات اعاده بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 59-78]
 • جهان اسلام بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 8-20]
 • جهان‌شناسی نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 31-59]
 • جهان‌نگاری نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 31-59]
 • جهل مقدس جرایم ناشی از نفرت مذهبی [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 56-67]
 • جهم بن صفوان سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 28-38]
 • جوامع روایی اهل‌سنت ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 5-19]

چ

 • چهل مجلس تقریب مذاهب اسلامی در چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 62-74]

ح

 • حاجیات قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 25-40]
 • حاکم عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 58-69]
 • حب آل علی(ع) نمونه‌هایی از بازتاب حب آل علی(ع) در معماری آناطولی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 78-89]
 • حبس حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 30-37]
 • حج مطالعه تطبیقی حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در حج از منظر فقه مذاهب خمسه [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 77-91]
 • حجاب مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 82-90]
 • حجیت دلالات سیاقیه در اصول فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 79-95]
 • حد پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 5-15]
 • حدود نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 9-22]
 • حدیث روش تاریخ نگاری محمد بن جریر طبری (پیوند تاریخ و حدیث) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 32-42]
 • حدیث بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 8-20]
 • حدیث واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 5-11]
 • حدیث تفرقه بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 57-66]
 • حدیث رفع نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 143-150]
 • حرمت بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • حرمت ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 51-63]
 • حساسیت میان فرهنگی اهمیت درک مهارت میان فرهنگی در تعاملات میان مذاهب [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 5-12]
 • حسبه بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 73-84]
 • حسین بایقرا بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 73-84]
 • حسین بن روح نوبختی بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 46-58]
 • حضرت علی(ع) ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 41-57]
 • حضرت علی(ع) فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 72-79]
 • حضرت مریم(س) الگوی خانواده در قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی قصه‌های یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص))‏ [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 65-83]
 • حضرت موسی(ع) الگوی خانواده در قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی قصه‌های یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص))‏ [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 65-83]
 • حضرت موسی(ع) بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی(ع) و عبد صالح(ع) با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 6-22]
 • حضرت یوسف(ع) الگوی خانواده در قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی قصه‌های یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص))‏ [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 65-83]
 • حفص بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • حفظ آبرو حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 30-45]
 • حفظ عرض حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 30-45]
 • حفظ ناموس حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 30-45]
 • حق توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 19-30]
 • حق آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 5-21]
 • حق‌الله مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 38-44]
 • حق تألیف تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 91-106]
 • حق حبس مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 40-54]
 • حق حبس اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 73-90]
 • حقوق مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030 [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 74-86]
 • حقوق افغانستان امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 37-58]
 • حقوق افغانستان مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 115-130]
 • حقوق اقتصادی حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • حقوق ایران امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 37-58]
 • حقوق ایران مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 115-130]
 • حقوق ایران تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 91-106]
 • حقوق بشر گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • حقوق بشر بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 52-63]
 • حقوق جزا توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 6-24]
 • حقوق زن بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 52-63]
 • حقوق مصر تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 91-106]
 • حقوق موضوعه بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 35-48]
 • حقیقت نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 30-46]
 • حقیقت گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 64-76]
 • حقیقت مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 82-90]
 • حقیقت محمدیه شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 58-72]
 • حقیقت و مجاز واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 71-84]
 • حکمت حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 67-83]
 • حکم (تکلیف) آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 5-21]
 • حکم تکلیفی احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 5-15]
 • حکم ثانوی حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 26-38]
 • حکم وضعی احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 5-15]
 • حکم ولایی حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 26-38]
 • حکومت نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 16-30]
 • حکیم بن حکم تحلیل جایگاه حدیثی حکیم بن حکم از منظر شیعه و اهل‌سنت [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 68-76]
 • حلب نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • حلف نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 91-104]
 • حلیت ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 51-63]
 • حمدانیان نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • حمزة بن علی جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردها به آن [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 83-96]
 • حمیّت تعصب دینی یا ایستادگی و ایمان راسخ در قرآن [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 70-83]
 • حوزه علمیه سامرا حوزه علمیه تقریب‌گرای سامرا و نقش میرزای شیرازی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 39-49]
 • حیات علمی و ادبی نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 43-55]

خ

 • خاقانی شروانی بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 30-44]
 • خاندان مهلب نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 77-89]
 • خانواده‏ الگوی خانواده در قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی قصه‌های یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص))‏ [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 65-83]
 • خبر واحد تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 26-39]
 • خراسان سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 28-38]
 • خطا بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 15-22]
 • خِطبه بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 46-57]
 • خلافت عباسی تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 23-32]
 • خلافت عباسی رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 35-48]
 • خلفای راشدین تجلی فضایل و مناقب خلفای راشدین و اهل‌بیت پیامبر(ص) در اشعار سنایی [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 25-35]
 • خلفای راشدین فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 72-79]
 • خلیفة الله بررسی تاریخی عبارت «خلیفة الله» در روایات مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 19-29]
 • خلیفة رسول الله بررسی تاریخی عبارت «خلیفة الله» در روایات مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 19-29]
 • خواب بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 15-22]
 • خوارج نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 77-89]
 • خوارج مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 42-56]
 • خوارزمشاهیان تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 36-46]
 • خوارزمشاهیان تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 23-32]
 • خواستگاری بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 46-57]
 • خیار امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 28-34]

د

 • دارالرضا مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 67-77]
 • دارالسلام مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 67-77]
 • داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 67-80]
 • دروزیه جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردها به آن [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 83-96]
 • دشمن نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 23-42]
 • دشمن شناسی نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 23-42]
 • دشنام مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 44-58]
 • دعا دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 68-82]
 • دعوت فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 39-48]
 • دلالت دلالات سیاقیه در اصول فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 79-95]
 • دلالت صیغه امر واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 71-84]
 • دوگونگی رفتار سیاسی رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 35-48]
 • دیگری دور نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 8-17]
 • دیگری نزدیک نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 8-17]
 • دین جایگاه تصوف در روند قدرت‌گیری عثمانی [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 79-91]
 • دین حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 30-37]
 • دین لازم التأدیه مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 40-54]
 • دیه بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 15-22]
 • دیه مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 132-142]

ذ

 • ذبیحه ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 51-63]

ر

 • رؤوس آیات بررسی تطبیقی تعاریف فاصله قرآنی [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 81-96]
 • رابطه نامشروع غیر از زنا مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 115-130]
 • راهکار وحدت، اضطرار یا تکلیف‌ و راهکارهای عملی آن [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 5-15]
 • راهکارها راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع) [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 73-84]
 • راهکارهای تقریب مذاهب دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 18-31]
 • راویان شیعه نمودی از هم‌گرایی مذاهب اسلامی در اعتماد محدثان اهل‌سنت به راوی شیعی عبّاد بن یعقوب [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 60-71]
 • راویان قرائت بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • راویان مشترک نمودی از هم‌گرایی مذاهب اسلامی در اعتماد محدثان اهل‌سنت به راوی شیعی عبّاد بن یعقوب [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 60-71]
 • راویان مشترک تحلیل جایگاه حدیثی حکیم بن حکم از منظر شیعه و اهل‌سنت [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 68-76]
 • رب گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 64-76]
 • رجال اعراف اعراف از منظر مفسران فریقین [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 23-38]
 • رحمة للعالمین رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 59-72]
 • رسائل الحکمه جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردها به آن [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 83-96]
 • رسائل النور بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 13-21]
 • رشوه احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 5-15]
 • رفع خصومت مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 38-44]
 • رفق آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 42-52]
 • رفق و مدارا رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 59-72]
 • رهبری بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 35-48]
 • روابط اجتماعی آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 42-52]
 • روابط خانوادگی آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 42-52]
 • روابط سیاسی تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 23-32]
 • روان‌گردان بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان‌گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 62-77]
 • روایات اسلامی بررسی تاریخی عبارت «خلیفة الله» در روایات مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 19-29]
 • روایات تفسیری بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 21-39]
 • روایات تفسیری بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 45-57]
 • روایات تفسیری گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 119-131]
 • روایات فریقین اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 50-59]
 • روایت حفص از قرائت عاصم بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 67-85]
 • روزه روزه مشاغل سخت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 70-81]
 • روش تفسیر قرآن به قرآن جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 65-83]
 • روش تفسیری جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 65-83]
 • روش تفسیری روش شیخ محمد عبده در تفسیر مسائل اجتماعی و فقهی قرآن [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 47-51]
 • روشهای تفسیری فریقین بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 67-80]
 • روضات مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 67-77]
 • رویکرد اعتقادی جایگاه تصوف در روند قدرت‌گیری عثمانی [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 79-91]

ز

 • زمینه‌ها راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع) [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 73-84]
 • زن گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • زن امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 62-78]
 • زن فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 55-66]
 • زن بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 57-66]
 • زن مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030 [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 74-86]
 • زیدیان ایران معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 53-63]
 • زیدیه بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 23-34]
 • زیدیه معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 53-63]
 • زیدیه شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و زیدیه [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 64-73]
 • زیدیه مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 14-24]

س

 • سازه‌انگاری مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 59-73]
 • سب النبی مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 44-58]
 • سبب نزول شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 7-16]
 • سجع بررسی تطبیقی تعاریف فاصله قرآنی [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 81-96]
 • سد ذریعه قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 40-56]
 • سده 12 قمری اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی‏‌گرایی نادرشاه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 33-45]
 • سرزمین سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 56-76]
 • سرقت پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 5-15]
 • سقوط نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 9-22]
 • سقوط مجازات توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 6-24]
 • سلجوقیان تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 23-32]
 • سلجوقیان مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 84-96]
 • سلطان بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 23-33]
 • سلفی‌گری نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 92-104]
 • سلفیه بررسی سلفی‌گری در رویکرد کلامی ابن‌کثیر و آلوسی با محوریت مبحث لوازم توحید [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 41-55]
 • سلفیه سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 22-39]
 • سلفیه حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 107-118]
 • سلفیه اصلاح‌گرا نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 92-104]
 • سلفیه سنتی نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 92-104]
 • سلیمان حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 67-83]
 • سنایی غزنوی تجلی فضایل و مناقب خلفای راشدین و اهل‌بیت پیامبر(ص) در اشعار سنایی [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 25-35]
 • سنت امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 62-78]
 • سنت مصالح مرسله در آینه تقریب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 45-53]
 • سنت اسلامی کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 57-72]
 • سنت غربی کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 57-72]
 • سند 2030 مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030 [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 74-86]
 • سندیابی روایات شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 5-19]
 • سنیان دوازده امامی مناقب‌نگاری ائمه(ع) نزد فریقین (با تکیه بر کتب مناقب قرون دهم و یازدهم هجری) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 24-35]
 • سوره انسان شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 7-16]
 • سوره بقره بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 67-85]
 • سوره کهف بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی(ع) و عبد صالح(ع) با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 6-22]
 • سوره یوسف شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 5-19]
 • سوگند امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 37-58]
 • سیاق دلالات سیاقیه در اصول فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 79-95]
 • سید محمدحسین طباطبایی گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 119-131]
 • سیره امام رضا(ع) راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع) [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 73-84]

ش

 • شاکله همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • شاهرخ بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 73-84]
 • شبه عمد بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 15-22]
 • شرط مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 40-54]
 • شرط امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 28-34]
 • شرط تعیین تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 56-64]
 • شرک نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 23-42]
 • شروط ولایت‏ شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 8-17]
 • شریعت جایگاه عقل در معارف اسماعیلیه (با تأکید بر دعوت قدیم) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 74-86]
 • شعب الإیمان ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 5-19]
 • شلمغانی بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 46-58]
 • شمول‌گرایی رویکردها به کثرت ادیان و مذاهب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 54-67]
 • شهادت وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 84-91]
 • شهادت شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و زیدیه [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 64-73]
 • شهید مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 48-61]
 • شورا مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 7-25]
 • شیء مبین بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 23-33]
 • شیخ نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 91-104]
 • شیخ طوسی رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 34-42]
 • شیخ طوسی نشانه شناختی جایگزینی واج و تأثیر آن در ایفای معنا در متون تفسیری (مطالعه موردی تفسیر التبیان) [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 8-15]
 • شیخ طوسی دیدگاههای شیخ طوسی در معناشناسی علم صرف و کارکرد آن در تفسیر التبیان (مطالعه موردی: اسم فاعل و صیغه مبالغه) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 40-50]
 • شیعه مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 42-56]
 • شیعه اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 16-33]
 • شیعه اثنی عشریه معرفی مناقب عبداللطیف اثری تقریبی در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 60-66]
 • شیعیان نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • شیعیان اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی‏‌گرایی نادرشاه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 33-45]
 • شیعیان مبانی اندیشه سیاسی امام ابوحنیفه در دفاع از قیامهای علویان (زید بن علی و ابراهیم بن عبدالله) [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 39-55]
 • شیعیان علل درگیریهای مذهبی در بغداد دوره آل بویه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 5-13]
 • شیوه اعاده بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 59-78]

ص

 • صحابه تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 26-41]
 • صحت‏ وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 84-91]
 • صدقه آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 45-56]
 • صفویه معرفی مناقب عبداللطیف اثری تقریبی در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 60-66]
 • صفویه مناقب‌نگاری ائمه(ع) نزد فریقین (با تکیه بر کتب مناقب قرون دهم و یازدهم هجری) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 24-35]
 • صفی‌الدین حلی بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 30-44]
 • صلح پایدار مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 59-73]
 • صلح عادلانه مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 59-73]
 • صیغه مبالغه دیدگاههای شیخ طوسی در معناشناسی علم صرف و کارکرد آن در تفسیر التبیان (مطالعه موردی: اسم فاعل و صیغه مبالغه) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 40-50]

ض

 • ضرب تعزیری واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 56-70]
 • ضرورت تقریب مذاهب دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 18-31]
 • ضرورت حفظ نظام حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 26-38]
 • ضروریات قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 25-40]

ط

 • طباق بدیع و جلوه‌های معنایی آن در سوره مریم از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 17-25]
 • طبری جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 65-83]
 • طبری وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 20-32]
 • طبری بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 48-62]
 • طبقات مسلمانان نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 16-30]
 • طلبکار حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 30-37]

ظ

 • ظواهر مصالح مرسله در آینه تقریب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 45-53]

ع

 • عاصم بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • عاقله بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 15-22]
 • عامه مسلمانان سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 22-39]
 • عبّاد ابوسعید عصفری نمودی از هم‌گرایی مذاهب اسلامی در اعتماد محدثان اهل‌سنت به راوی شیعی عبّاد بن یعقوب [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 60-71]
 • عبّاد بن یعقوب رواجنی نمودی از هم‌گرایی مذاهب اسلامی در اعتماد محدثان اهل‌سنت به راوی شیعی عبّاد بن یعقوب [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 60-71]
 • عبدالملک بن عطاش فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 39-48]
 • عبد صالح(ع) بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی(ع) و عبد صالح(ع) با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 6-22]
 • عثمانی جایگاه تصوف در روند قدرت‌گیری عثمانی [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 79-91]
 • عدالت شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 8-17]
 • عدالت مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 8-26]
 • عدالت مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 78-94]
 • عدوّ نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 23-42]
 • عرفان حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 67-83]
 • عزاقریه بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 46-58]
 • عصبیت نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 91-104]
 • عصر جاهلی نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 91-104]
 • عصمت انبیا بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 80-92]
 • عطار شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 58-72]
 • عظمت حدود حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 8-22]
 • عفو عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 58-69]
 • عقد استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 16-29]
 • عقد بیع تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 91-106]
 • عقد نکاح وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 84-91]
 • عقد نکاح بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 46-57]
 • عقل شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 8-17]
 • عقل جایگاه عقل در معارف اسماعیلیه (با تأکید بر دعوت قدیم) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 74-86]
 • عقل‌گرایی بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 23-34]
 • عقود غیر معین بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 17-27]
 • علاء‌الدوله سمنانی تقریب مذاهب اسلامی در چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 62-74]
 • علاءالدوله سمنانی نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 16-30]
 • علاءالدین محمد سوم تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 36-46]
 • علما سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 22-39]
 • علمای اهل‌سنت رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 35-48]
 • علمای شیعی نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 151-163]
 • عمد و عصیان بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 33-44]
 • عمل به قرآن همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • عهد عتیق دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 68-82]
 • عهدین تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 75-90]
 • عوامل تاریخی وحدت، اضطرار یا تکلیف‌ و راهکارهای عملی آن [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 5-15]
 • عین‌القضات نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 30-46]

غ

 • غالیان نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 8-17]
 • غالیان بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 46-58]
 • غلو مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 78-93]

ف

 • فارابی توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 36-46]
 • فتوا مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 7-25]
 • فردوس مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 67-77]
 • فرض امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 62-78]
 • فرق اسماعیلیه جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردها به آن [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 83-96]
 • فرقه ناجیه بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 57-66]
 • فرقه‌های انحرافی نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 151-163]
 • فرهمندی مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 42-56]
 • فرهنگ شیعی نمونه‌هایی از بازتاب حب آل علی(ع) در معماری آناطولی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 78-89]
 • فریضه واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 5-11]
 • فضایل اخلاقی فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 55-66]
 • فضایل اخلاقی آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 42-52]
 • فضایل و مناقب تجلی فضایل و مناقب خلفای راشدین و اهل‌بیت پیامبر(ص) در اشعار سنایی [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 25-35]
 • فضایل و مناقب فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 72-79]
 • فضل بن حسن طبرسی شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 5-19]
 • فقرزدایی مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 78-94]
 • فقه اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 7-19]
 • فقها تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 33-47]
 • فقه امامی امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 37-58]
 • فقه امامیه تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 91-106]
 • فقه اهل‌سنت تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 91-106]
 • فقهای مذاهب خمسه مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 8-26]
 • فقه حنفی امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 37-58]
 • فقه مذاهب اسلامی بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان‌گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 62-77]
 • فقه مذاهب اسلامی تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 56-64]
 • فقه مذاهب اسلامی نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 9-22]
 • فقه مذاهب اسلامی مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 115-130]
 • فقه مذاهب خمسه مطالعه تطبیقی حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در حج از منظر فقه مذاهب خمسه [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 77-91]
 • فقه مذاهب خمسه مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 132-142]
 • فقه مقارن توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 6-24]
 • فقه مقارن بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 17-27]
 • فقه مقارن حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • فقه مقارن بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 35-48]
 • فقه مقارن تأثیر اختلاف دارین بر وصیت تملیکی و عهدی در فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 63-74]
 • فلسفه حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 67-83]
 • فلسفه اسلامی راهکارهای نورسی در تقابل با فرهنگ غرب [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 58-69]
 • فلسفه تاریخ جایگاه عقل در معارف اسماعیلیه (با تأکید بر دعوت قدیم) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 74-86]
 • فلسفه رحمت رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 59-72]
 • فلسفه غربی راهکارهای نورسی در تقابل با فرهنگ غرب [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 58-69]
 • فلسفه مجازات‏ حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 8-22]
 • فمینیست گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • فمینیست اسلامی بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 52-63]
 • فواصل بررسی تطبیقی تعاریف فاصله قرآنی [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 81-96]

ق

 • قاجاریه نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 151-163]
 • قاچاق قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 25-40]
 • قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 40-56]
 • قاضی احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 5-15]
 • قاعده تبعیت عقد استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 16-29]
 • قتل عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 58-69]
 • قتل تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 20-29]
 • قتل مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 44-58]
 • قتیل مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 48-61]
 • قرآن تعصب دینی یا ایستادگی و ایمان راسخ در قرآن [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 70-83]
 • قرآن بدیع و جلوه‌های معنایی آن در سوره مریم از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 17-25]
 • قرآن همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • قرآن مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 48-61]
 • قرآن آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 45-56]
 • قرآن حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 67-83]
 • قرآن دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 68-82]
 • قرآن بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 8-20]
 • قرآن بررسی تطبیقی تعاریف فاصله قرآنی [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 81-96]
 • قرآن تحلیل و بررسی دیدگاه مفسران درباره آیات نسخ [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 77-88]
 • قرآن گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 64-76]
 • قرآن کریم نشانه شناختی جایگزینی واج و تأثیر آن در ایفای معنا در متون تفسیری (مطالعه موردی تفسیر التبیان) [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 8-15]
 • قرآن کریم تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 75-90]
 • قرآن کریم و توسعه مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 78-94]
 • قراء سبعه بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • قرائات هفت‌گانه بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • قرائت وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 20-32]
 • قرائت صحیح وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 20-32]
 • قرائت عمل‌گرایانه همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • قرائت قرآن همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 5-14]
 • قرائت نماز بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 31-40]
 • قرابت نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 9-22]
 • قریش نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 91-104]
 • قصاص عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 58-69]
 • قصد استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 16-29]
 • قضا مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 38-44]
 • قضاوت بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 57-66]
 • قطع ید پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 5-15]
 • قیاس قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 40-56]
 • قیاس تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 26-39]
 • قیامهای علویان مبانی اندیشه سیاسی امام ابوحنیفه در دفاع از قیامهای علویان (زید بن علی و ابراهیم بن عبدالله) [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 39-55]

ک

 • کانت مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 59-73]
 • کتاب المنهاج حلیمی ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 5-19]
 • کتاب مقدس حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 67-83]
 • کثرت‌گرایی رویکردها به کثرت ادیان و مذاهب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 54-67]
 • کرمان نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 77-89]
 • کرمانشاهان نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 151-163]
 • کشف الغمه مناقب‌نگاری ائمه(ع) نزد فریقین (با تکیه بر کتب مناقب قرون دهم و یازدهم هجری) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 24-35]
 • کشورهای اسلامی گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • کشورهای اسلامی بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 52-63]
 • کشورهای اسلامی سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 56-76]
 • کشورهای غیراسلامی سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 56-76]
 • کفر تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 8-18]
 • کفر نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 23-42]
 • کلام رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 34-42]
 • کنشهای اجتماعی مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 78-93]
 • کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 52-63]
 • کیفر مالی واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 56-70]

گ

 • گروه نفرت جرایم ناشی از نفرت مذهبی [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 56-67]
 • گستره معنایی گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 64-76]

ل

 • لزوم وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 84-91]
 • لوازم توحید بررسی سلفی‌گری در رویکرد کلامی ابن‌کثیر و آلوسی با محوریت مبحث لوازم توحید [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 41-55]

م

 • ماترک مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 132-142]
 • مادر فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 55-66]
 • ماکس وبر مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 78-93]
 • مالک مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 132-142]
 • مالکیت اعضا تحلیل فقهی و حقوقی حکم وعده بیع اعضای بدن انسان و بیان چالشهای تجویز آن در مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 16-30]
 • ماهیت نفخ صور ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 64-77]
 • مبهمات بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 21-39]
 • متصل امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 28-34]
 • مثنوی معنوی ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 41-57]
 • مثنوی معنوی راهکار اتحاد امت از نگاه مولوی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 43-49]
 • مجاز گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 64-76]
 • مجازات سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 56-76]
 • مجازات مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 44-58]
 • مجازاتهای جسمانی واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 56-70]
 • مجازاتهای حدی حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 8-22]
 • مجامع فقهی مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 7-25]
 • مجمع البیان لعلوم القرآن شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 5-19]
 • مجنون بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 33-44]
 • مجنی علیه عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 58-69]
 • محابات احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 5-15]
 • محبت امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • محبت اهل‌بیت(ع) تقریب مذاهب اسلامی در چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 62-74]
 • محتسب بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 73-84]
 • محدثان فریقین تحلیل جایگاه حدیثی حکیم بن حکم از منظر شیعه و اهل‌سنت [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 68-76]
 • محمد بن جریر طبری روش تاریخ نگاری محمد بن جریر طبری (پیوند تاریخ و حدیث) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 32-42]
 • محمدحسین طباطبایی چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 49-63]
 • محمد رشیدرضا نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 92-104]
 • محمد عبده روش شیخ محمد عبده در تفسیر مسائل اجتماعی و فقهی قرآن [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 47-51]
 • محمدهادی معرفت اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 34-47]
 • محیا فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 72-79]
 • محیط زیست اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 50-59]
 • مخدر بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان‌گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 62-77]
 • مدارا آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 42-52]
 • مدایح نبوی بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 30-44]
 • مدینه فاضله توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 36-46]
 • مذاکره سیاسی اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 16-33]
 • مذاهب نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 30-46]
 • مذاهب اسلامی اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 7-19]
 • مذاهب اسلامی بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 33-44]
 • مذاهب اسلامی تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 31-43]
 • مذاهب اسلامی مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 44-58]
 • مذاهب اسلامی امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 28-34]
 • مذاهب اسلامی آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 5-21]
 • مذاهب اسلامی بررسی تاریخی عبارت «خلیفة الله» در روایات مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 19-29]
 • مذاهب اسلامی موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 91-105]
 • مذاهب اهل‌سنت شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و زیدیه [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 64-73]
 • مذاهب خمسه تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 8-18]
 • مذاهب فقهی بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 31-40]
 • مذاهب فقهی تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 33-47]
 • مذاهب فقهی بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 57-66]
 • مذاهب فقهی روزه مشاغل سخت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 70-81]
 • مذاهب فقهی اسلامی ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 51-63]
 • مرجئه سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 28-38]
 • مروت مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 8-26]
 • مسئول جبران خسارات بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 59-78]
 • مسئولیت بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 15-22]
 • مسئولیت بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 33-44]
 • مسائل اجتماعی و فقهی روش شیخ محمد عبده در تفسیر مسائل اجتماعی و فقهی قرآن [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 47-51]
 • مسائل مستحدثه بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 17-27]
 • مستی بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 33-44]
 • مسکر بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان‌گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 62-77]
 • مسلمانان مبانی هم‌گرایی اسلامی در نهج البلاغه [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 7-22]
 • مشارکت سیاسی گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 47-61]
 • مشاغل سخت روزه مشاغل سخت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 70-81]
 • مشقت روزه مشاغل سخت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 70-81]
 • مصالح مرسله قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 40-56]
 • مصالح مرسله مصالح مرسله در آینه تقریب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 45-53]
 • مصلحان دینی نقش بیگانگان برای جلوگیری از وحدت جهان اسلام و راهکارهای مصلحان دینی برای مقابله با آن [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 87-104]
 • مصلحت مصالح مرسله در آینه تقریب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 45-53]
 • مصلحت عام و خاص قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 25-40]
 • معجزه بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 23-33]
 • معرفت نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 30-46]
 • معرفت جایگاه عقل در معارف اسماعیلیه (با تأکید بر دعوت قدیم) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 74-86]
 • معماری تاریخی نمونه‌هایی از بازتاب حب آل علی(ع) در معماری آناطولی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 78-89]
 • معناشناسی دیدگاههای شیخ طوسی در معناشناسی علم صرف و کارکرد آن در تفسیر التبیان (مطالعه موردی: اسم فاعل و صیغه مبالغه) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 40-50]
 • معیارهای قرائت صحیح وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 20-32]
 • مغولان تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 36-46]
 • مغولان تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392-1391، صفحه 23-32]
 • مفسران تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 75-90]
 • مفهوم اصطلاحی مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 38-44]
 • مفهوم لغوی مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 38-44]
 • مقاصد شرع مصالح مرسله در آینه تقریب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 45-53]
 • مقاصد شریعت حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 30-45]
 • مقاصه توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 19-30]
 • مقام معظم رهبری جایگاه امت اسلامی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 49-64]
 • مقتضیات زمان حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 43-55]
 • مقتول مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 132-142]
 • مکارم شیرازی دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 18-31]
 • مکان سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 56-76]
 • مکتب آمریکایی بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 30-44]
 • مکتب سامرا حوزه علمیه تقریب‌گرای سامرا و نقش میرزای شیرازی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 39-49]
 • مکی و مدنی شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 7-16]
 • ملازمات عقلیه مصالح مرسله در آینه تقریب [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 45-53]
 • ملا سعید نورسی بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 13-21]
 • ملکه مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 8-26]
 • ملی‌گرایی نقش بیگانگان برای جلوگیری از وحدت جهان اسلام و راهکارهای مصلحان دینی برای مقابله با آن [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 87-104]
 • منابع تفسیر اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 34-47]
 • منادیان تقریب راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع) [دوره 10، شماره 39، 1394-1393، صفحه 73-84]
 • منازل آخرت اعراف از منظر مفسران فریقین [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 23-38]
 • مناصب معصوم مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 38-44]
 • مناقب عبداللطیف معرفی مناقب عبداللطیف اثری تقریبی در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 60-66]
 • مناقب‌نگاری معرفی مناقب عبداللطیف اثری تقریبی در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 60-66]
 • مناقب‌نگاری مناقب‌نگاری ائمه(ع) نزد فریقین (با تکیه بر کتب مناقب قرون دهم و یازدهم هجری) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 24-35]
 • منفصل امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 28-34]
 • مهارت میان فرهنگی اهمیت درک مهارت میان فرهنگی در تعاملات میان مذاهب [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 5-12]
 • مهر عندالاستطاعه مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 40-54]
 • مهر عندالمطالبه مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 40-54]
 • مواجهه سیاسی و مذهبی تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 36-46]
 • مواجهه مذهبی و سیاسی مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 84-96]
 • مواقف قیامت اعراف از منظر مفسران فریقین [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 23-38]
 • موانع تقریب مذاهب دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 18-31]
 • مورخان سنی مذهب عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 18-32]
 • موضوعات رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 34-42]
 • موقوف علیهم تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 56-64]
 • مولانا مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 82-90]
 • مولودی خوانی حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 107-118]
 • مولوی ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 41-57]
 • مولوی راهکار اتحاد امت از نگاه مولوی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 43-49]
 • مولوی بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 49-67]
 • مونتگمری وات مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین [دوره 10، شماره 40، 1394-1393، صفحه 42-56]
 • میت احکام میت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1392-1391، صفحه 50-66]
 • میرزای شیرازی حوزه علمیه تقریب‌گرای سامرا و نقش میرزای شیرازی [دوره 8، شماره 31، 1392-1391، صفحه 39-49]
 • میلاد پیامبر(ص) حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 107-118]

ن

 • نابالغ پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 5-15]
 • نادرشاه اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی‏‌گرایی نادرشاه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 33-45]
 • نافع بن ازرق نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 77-89]
 • نامحرم مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 115-130]
 • نسب شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و زیدیه [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 64-73]
 • نسخ تحلیل و بررسی دیدگاه مفسران درباره آیات نسخ [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 77-88]
 • نسخ حکم تحلیل و بررسی دیدگاه مفسران درباره آیات نسخ [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 77-88]
 • نسیان نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 143-150]
 • نشانه شناسی فرهنگی نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان) [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 8-17]
 • نظام قبیله نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 91-104]
 • نظام کلان اجتماعی حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 26-38]
 • نظرات زمخشری چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 49-63]
 • نعیم مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 67-77]
 • نفاق نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 23-42]
 • نفخه احیا ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 64-77]
 • نفخه‌ اماته ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 64-77]
 • نقد سندی بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 45-57]
 • نقد متنی بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 45-57]
 • نقض حکم بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 59-78]
 • نماز بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 31-40]
 • نماز جماعت امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393-1392، صفحه 62-78]
 • نماز جماعت اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 20-27]
 • نمودارهای دینی نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 31-59]
 • نمودارهای فلسفی و علمی نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 31-59]
 • نمودارهای گنوسی و عرفانی نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 31-59]
 • نهاد دین و دولت جرایم ناشی از نفرت مذهبی [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 56-67]
 • نهج البلاغه امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 15-23]
 • نهج البلاغه مبانی هم‌گرایی اسلامی در نهج البلاغه [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 7-22]
 • نهج البلاغه تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری) [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 5-25]
 • نهج البلاغه مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 59-73]
 • نوبختی بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 23-34]
 • نیروهای امنیتی مطالعه تطبیقی حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در حج از منظر فقه مذاهب خمسه [دوره 14، شماره 50، 1398-1397، صفحه 77-91]

و

 • واج شناسی نشانه شناختی جایگزینی واج و تأثیر آن در ایفای معنا در متون تفسیری (مطالعه موردی تفسیر التبیان) [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 8-15]
 • وارث مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 132-142]
 • واگرایی مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 14-24]
 • وجوب واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 71-84]
 • وحدت توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 36-46]
 • وحدت بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 27-41]
 • وحدت مبانی هم‌گرایی اسلامی در نهج البلاغه [دوره 12، شماره 46، 1396-1395، صفحه 7-22]
 • وحدت وحدت، اضطرار یا تکلیف‌ و راهکارهای عملی آن [دوره 13، شماره 49، 1397-1396، صفحه 5-15]
 • وحدت شناسایی و تبیین موانع وحدت اسلامی با تأکید بر دیدگاه علمای مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 96-114]
 • وحدت موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 91-105]
 • وحدت اسلامی بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 13-21]
 • وحدت اسلامی واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 28، 1391-1390، صفحه 5-11]
 • وحدت اسلامی شناسایی و تبیین موانع وحدت اسلامی با تأکید بر دیدگاه علمای مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399-1398، صفحه 96-114]
 • وحدت اسلامی حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 107-118]
 • وحدت مسلمانان جایگاه امت اسلامی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1393-1392، صفحه 49-64]
 • وحدت مسلمانان نقش بیگانگان برای جلوگیری از وحدت جهان اسلام و راهکارهای مصلحان دینی برای مقابله با آن [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 87-104]
 • وحدت ملی و دینی توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی [دوره 8، شماره 29، 1392-1391، صفحه 36-46]
 • وصی بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1397-1396، صفحه 57-66]
 • وصیت تملیکی تأثیر اختلاف دارین بر وصیت تملیکی و عهدی در فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 63-74]
 • وصیت عهدی تأثیر اختلاف دارین بر وصیت تملیکی و عهدی در فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400-1399، صفحه 63-74]
 • وعده بیع اعضای بدن تحلیل فقهی و حقوقی حکم وعده بیع اعضای بدن انسان و بیان چالشهای تجویز آن در مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398-1397، صفحه 16-30]
 • وقف تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 56-64]
 • وقف بدون ذکر موقوف علیهم تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394-1393، صفحه 56-64]
 • وکالت توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 19-30]
 • ولایت ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 41-57]
 • ولایت سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1394-1393، صفحه 56-76]
 • ولایت بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 49-67]
 • ولایت بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 52، 1399-1398، صفحه 35-48]
 • ولدالزنا شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و زیدیه [دوره 12، شماره 45، 1396-1395، صفحه 64-73]
 • ولی شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه [دوره 11، شماره 41، 1395-1394، صفحه 8-17]
 • ولی دم عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393-1392، صفحه 58-69]

ه

 • هایدگر مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت [دوره 16، شماره 54، 1400-1399، صفحه 82-90]
 • همسر فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 55-66]
 • هم‌گرایی مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه [دوره 12، شماره 47، 1396-1395، صفحه 14-24]
 • هم‌گرایی اقتصادی بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395-1394، صفحه 8-20]
 • هم‌گرایی فرهنگی نمونه‌هایی از بازتاب حب آل علی(ع) در معماری آناطولی [دوره 9، شماره 34، 1393-1392، صفحه 78-89]

ی

 • یهود دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1395-1394، صفحه 68-82]
 • یوسف(ع) بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395-1394، صفحه 80-92]