تعهدنامه اصالت مقاله

سردبیر محترم مجله:

اینجانب:

نویسنده مسئول مقاله:

تعهد می‌نمایم که مقاله نام‌برده از اصالت علمی برخوردار و حاصل تحقیق و پژوهش شخصی خودم (و سایر نویسندگان ذکر شده در این تعهدنامه) است و هرگونه بهره‌­گیری از منابع و آثار دیگران، اعم از داخلی و خارجی، در ارجاعات و منابع و مآخذ بیان گردیده است. همچنین مقاله در مجله دیگری به چاپ نرسیده است و در دست بررسی یا در نوبت چاپ نمی‌باشد. چنانچه در هریک از مراحل بررسی مقاله، یا پس از چاپ آن، عدم اصالت مقاله احراز شود، کلیه مسئولیتها و پیامدهای قانونی، یا خسارات وارده از هر حیث، متوجه اینجانب می­‌باشد.

نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول:

امضاء و تاریخ:

نام و نام خانوادگی نویسنده (یا نویسندگان) همکار:

 

اطلاعات تکمیلی در خصوص مقالات مستخرج از رساله یا پایان‌نامه

در صورتی که مقاله مستخرج از رساله یا پایان‌نامه است، تکمیل بخش زیر الزامی است.

عنوان رساله یا پایان‌نامه:

نام و نام خانوادگی استاد (یا اساتید) راهنما:

نام و نام خانوادگی استاد (یا اساتید) مشاور:

نام دانشگاه و دانشکده:

اگر مقاله مستخرج از رساله یا پایان‌نامه بدون نام استاد (یا اساتید) راهنما ارسال شده است. لازم است رضایت‌نامه کتبی از استاد (یا اساتید) راهنما در خصوص موافقت با عدم ذکر نامشان در مقاله ارائه گردد.