دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 1-72 
3. توبه از دیدگاه قرآن و سنت

صفحه 12-29

محمود ویسی؛ جهاندار امینی