نویسنده = فرشته مرزبان
اعراف از منظر مفسران فریقین

دوره 12، شماره 46، بهمن 1395، صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان


فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین

دوره 11، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 55-66

عباس مصلایی پور یزدی؛ فرشته مرزبان