کلیدواژه‌ها = زیدیه
مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه

دوره 12، شماره 47، خرداد 1396، صفحه 14-24

محمد دهقانی


معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر

دوره 12، شماره 45، آذر 1395، صفحه 53-63

مریم قوجائی خامنه؛ سید علی موسوی نژاد


بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله

دوره 11، شماره 42، اسفند 1394، صفحه 23-34

مهدی فرمانیان؛ نرجس ابوالقاسمی دهاقانی