کلیدواژه‌ها = اصل عدم تداخل اسباب
تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1392، صفحه 20-29

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ عبدالحمید خسروی؛ عبدالرحیم تاجیک