دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ویژگی های ایفای تعهد در زوال حق حبس از منظر فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

الهه شعبانپورالمشیری؛ مهدی رهبر؛ محمود ویسی


تحلیل نقّادی های قرآن از پندارۀ «اسناد فرزند و همسر به خدا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

جلیل پروین


نگاهی بر اندیشه‌های اعتقادی نومعتزله در مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

حسین عارفی نیا؛ مصطفی سلطانی؛ مسلم محمدی


بررسی تحلیلی تأثیرگذاری کارکرد نهاد خلافت عباسی بر واگرایی جامعه اسلامی(از سال‌232تا 334هـ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

نرگس اشتری؛ سید احمدرضا خضری؛ مهدی جمالی فر


واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

عباسعلی سلطانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ علیرضا عالم زاده


مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاة» (بر اساس الخلل فی الصلاة محقق کرکی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

علیرضا عالم زاده؛ عباسعلی سلطانی؛ محمود ویسی


بررسی تطبیقی مبانی و حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

ابراهیم شفیعی سروستانی


راهکار عملی تقریب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

غلامرضا زکیانی


مصادیق قاعده غرور از منظر فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

نوشین چترچی


بازخوانی سیاست‌ تقریب بینامذاهبی نادرشاه افشار: مطالعه موردی مجمع نجف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

ماجد صدقی


نظریه عامل و إعراب در پرتو مقایسه دو کتاب «العوامل المئة» جرجانی و «جواهر النحو» طَبْرِسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

محمد حسن محمدی؛ علیرضا باقر


تاثیر آموزه های قرآن کریم در کنترل دوران اپیدمی کرونا با تأکید بر آرای مفسران فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

علیرضا عیوضی؛ جعفر نجف پور؛ رضا میرزایی


تفسیر عارفان از «محمدیون» در آثار منثور عرفانی هفت قرن نخست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

محمدرجاء صاحبدل؛ محمدجواد شمس؛ شهرام پازوکی


تقابل حق و تکلیف حضانت با پذیرش اولویت مصلحت طفل از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

حسین خانلری بهنمیری


تفسیر واژه «خلیفة» در تفاسیر قرآنی قرن دوم تا ششم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

مسعود شاورانی


مسئولیت شهود زائد در صورت رجوع از شهادت در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

محمد حسن قدرتی؛ محمدعادل ضیائی


بررسی وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

احسان پورپونه نجف آبادی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ مسعود راعی


تحلیل جرم در ملاء عام و عناوین مشابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

مهدی رهبر؛ میثم محمدی؛ زهرا حسین‌پور